Copyright 2010 Your webmaster RoKo. All rights reserved.
s v e t o v á   z n a č k a      -      v y n i k a j ú c a  k v a l i t a      -      š i r o k á  š k á l a  p r o d u k t o v      -      r o z u m n á  c e n a          
prijímače
Flexibilné, výkonné a moderné prijímače diaľkového ovládania. V systéme rádiového diaľkového ovládania je prijímač prvkom, ktorý je pevne pripojený ku stroju (rozvádzaču), prijíma informácie od vysielača a vydáva riadiace signály.