Copyright 2010 Your webmaster RoKo. All rights reserved.
s v e t o v á   z n a č k a      -      v y n i k a j ú c a  k v a l i t a      -      š i r o k á  š k á l a  p r o d u k t o v      -      r o z u m n á  c e n a          
Servis
ak potrebujete zistiť poruchu na vysielači/prijímači a pomoc pri jej odstránení pomôže Vám signalizácia stavovej diódy na vysielači, prípadne signalizácia diód na prijímači.

Stavová dióda na vysielači indikuje: 
pracovný stav - zelená dióda svieti
,,oddychový stav" - zelená dióda blika, po stlačení tlačítka štart vysielač prejde do pracovného stavu
porucha na EEPROM moduli - červená dióda rýchlo bliká (vymenťe modul za funkčný)
stav podpätia akumulátora - červená dióda pomaly bliká a signalizuje nutnosť vymeniť akumulátor
nefunkčná doska vysielača - červená dióda svieti trvalo (vymeňte dosku vysielača)